The Annica Thomas Show 10.7.18 Kathy Kubow Testimony